Politika plaćanja

Nakon potvrde rezervacije od strane Klijenta, hotel će Klijentu ispostaviti profakturu na ukupan iznos ugovorenih i potvrđenih usluga. Plaćanje je po sledećoj dinamici: avans od 30% u roku od 3 dana od datuma profakture.

Ostatak najkasnije 5 dana pre dolaska grupe u hotel. Najkasnije dana po odlasku grupe iz hotela, hotel će Klijentu ispostaviti finalnu fakturu. U finalnu fakturu (konačni obračun) biće uključene sve eventualne dodatne usluge koje nisu bile uključene u profakturu, a za čije plaćanje je Klijent preuzeo obavezu.

U slučaju da Klijent preuzima obavezu plaćanja dodatnih usluga, hotel zadržava pravo da od Klijenta traži avans ili garanciju plaćanja.

Opšti uslovi:

Rezervacija smeštaja i ostalih smeštajnih usluga se smatra potvrđenom po ispostavljanju profakture i nakon primljenog avansa. U slučaju da Klijent ne plati avans u datom roku hotel ima pravo da smanji alotman (broj soba) ili stornira rezervaciju. Klijent je dužan da hotelu dostavi finalnu listu gostiju, a najkasnije 5 dana pre dolaska grupe.

 

1.0 POLITIKA PLAĆANJA U SLUČAJU NEDOLASKA GOSTA

U slučaju nedolaska gosta u rezervisanu sobu/sobe, hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete i to:

– Cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) za jedan dan korišćenja.

 

2.0 NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE

U slučaju otkazivanja rezervacije u roku kraćem od 3 dana pre početka korišćenja usluge, hotel zadržava pravo naplate na ime naknade štete i to:

– cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) za jedan dana korišenja.

U slučaju otkazivanja rezervacije u roku dužem od 3 dana, nadoknada se ne naplaćuje.

 

3.0 NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU SKRAĆENJA BORAVKA

U slučaju skraćenja boravka u hotelu i najavom istog u roku kraćem od 3 dana, hotel zadržava pravo naplate na ime  naknade štete i to:

– cenu rezervisane usluge (noćenje sa doručkom) za jedan dan korišenja.